White noise, Laituri, 2018
White noise, Laituri, 2018