White noise, detail, 2018
White noise, detail, 2018